Privacy Policy

Privacy Policy - Contact

Contact Us

If you have any questions or suggestions, please contact us

Learn Free App Team

Email: admin@78tarotcard.com

Website: http://www.78tarotcard.com/

Facebook: Code Game Mobile - App Mobile 


Privacy Policy 

At Learn Free App Team (“We” or “Us”) we care very much about your privacy. As creators of apps for children, we aim to follow the best practices as specified by the “Know what’s inside” program and the kidSAFE Seal Program, and comply with The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA). To learn more about COPPA, please reference this simple one-page informational guide from the kidSAFE Seal Program: www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html. By using our apps, websites or any services linked to them, you agree to our Privacy Policy and Terms of Service.  

Children’s Privacy

I do not knowingly collect personally identifiable information from children. I encourage all children to never submit any personally identifiable information through the Application and/or Services. I encourage parents and legal guardians to monitor their children's Internet usage and to help enforce this Policy by instructing their children never to provide personally identifiable information through the Application and/or Services without their permission. If you have reason to believe that a child has provided personally identifiable information to us through the Application and/or Services, please contact us. You must also be at least 16 years of age to consent to the processing of your personally identifiable information in your country (in some countries we may allow your parent or guardian to do so on your behalf).

Your data:

As a company, we do not collect any Personal Information like email address, birth date or time, age, name, phone number, address, etc., from the users. If we do happen to obtain any personal information, including emails or phone numbers obtained through support requests or other correspondence, it will be treated with the strictest confidentiality. Any such personal information will never be shared with any other entities. We do not store any of these details or share the same with any third party including advertising or analytics providers. 

Data for advertising purposes:

The below data is collected automatically via advertising providers (except for EU users) and analytics providers
Your IP address and computer/mobile device identifiers (such as your device ID, advertising ID, MAC address and IMEI)
Data about your device, such as device name and operating system, browser type and language
Data collected with advertising cookies
Coarse location data (country or city-specific)
Demographic data (such as to determine the coarse location of your IP address)
Data for advertising and analytics purposes, so we can keep improving our apps
The data collected is used to show personalized advertisements depending on your location and jurisdiction. The data is used to track the content you access in connection with the apps and to deliver, target and improve the advertising.
On most devices you can limit ad targeting from your device’s settings. Please review your device’s user manual on how to disable ad tracking. In any case, you can contact the advertising providers below and also ask them to delete your data if they have any by opting out.
We use the following ad providers in our apps. All of them are not used on all apps.

Google AdMob: Personal Data collected: Unique device identifiers for advertising. For example, Google Advertiser ID or Apple ID For Advertising.
Privacy Policy: https://www.google.com/policies/technologies/ads/
Opt Out: https://www.google.com/settings/ads 

Analytics:

We make use of analytics services like Google or Facebook that use cookies sent from our app running in your device in order to provide Non-Personal anonymous global data and information regarding app use. The kind of information collected includes the type of device or version of the OS you are using, app crash report, and general pattern of app use. Appsee also records a certain percentage of app sessions in the form of videos without displaying any user input or saving any personal information. We use this data to improve the app and related services over time so that we can serve our users better. 

Google Firebase

We use the tool Firebase in some of our apps. This is a real-time database that we use for real-time data exchange and storage in our app to improve and develop our app. The user data is transmitted to Firebase anonymously. Firebase is a Google subsidiary and is based in San Francisco (CA), USA.
Find the Firebase privacy policy here: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

In all of the above cases and purposes, we may analyze, profile and segment all collected data in anonymized form. 

Internet permissions:

Our apps do typically require internet permissions, for the purpose of downloading

We are committed not use our application for bad intentions. We comply with the Privacy Policy, Secure Transmission, and Prominent Disclosure requirements. Such as collecting user information, revealing user information. 
Tiếng Việt

Chính sách bảo mật

Tại Nhóm Tìm hiểu Ứng dụng Miễn phí (“Chúng tôi” hoặc “Chúng tôi”), chúng tôi rất quan tâm đến quyền riêng tư của bạn. Với tư cách là người sáng tạo ứng dụng cho trẻ em, chúng tôi mong muốn tuân theo các phương pháp hay nhất được quy định trong chương trình “Biết nội dung bên trong” và Chương trình con dấu kidSAFE, đồng thời tuân thủ Đạo luật bảo vệ quyền riêng tư trực tuyến của trẻ em (COPPA). Để tìm hiểu thêm về COPPA, vui lòng tham khảo hướng dẫn thông tin một trang đơn giản này từ Chương trình Con dấu kidSAFE: www.kidsafeseal.com/knowaboutcoppa.html. Bằng cách sử dụng các ứng dụng, trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được liên kết với chúng, bạn đồng ý với Chính sách quyền riêng tư và Điều khoản dịch vụ của chúng tôi.


Quyền riêng tư của trẻ em

Tôi không cố ý thu thập thông tin nhận dạng cá nhân từ trẻ em. Tôi khuyến khích tất cả trẻ em không bao giờ gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào thông qua Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ. Tôi khuyến khích cha mẹ và người giám hộ hợp pháp giám sát việc sử dụng Internet của con mình và giúp thực thi Chính sách này bằng cách hướng dẫn con cái họ không bao giờ cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân thông qua Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ mà không có sự cho phép của chúng. Nếu bạn có lý do để tin rằng một đứa trẻ đã cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân cho chúng tôi thông qua Ứng dụng và/hoặc Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Bạn cũng phải ít nhất 16 tuổi mới đồng ý xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của bạn ở quốc gia của bạn (ở một số quốc gia, chúng tôi có thể cho phép cha mẹ hoặc người giám hộ của bạn thay mặt bạn làm điều đó).


Dữ liệu của bạn:

Với tư cách là một công ty, chúng tôi không thu thập bất kỳ Thông tin cá nhân nào như địa chỉ email, ngày hoặc giờ sinh, tuổi, tên, số điện thoại, địa chỉ, v.v., từ người dùng. Nếu chúng tôi tình cờ có được bất kỳ thông tin cá nhân nào, bao gồm email hoặc số điện thoại có được thông qua các yêu cầu hỗ trợ hoặc thư từ khác, thì thông tin đó sẽ được xử lý với chế độ bảo mật nghiêm ngặt nhất. Bất kỳ thông tin cá nhân nào như vậy sẽ không bao giờ được chia sẻ với bất kỳ tổ chức nào khác. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin chi tiết nào trong số này hoặc chia sẻ thông tin tương tự với bất kỳ bên thứ ba nào, kể cả nhà cung cấp quảng cáo hoặc phân tích.


Dữ liệu cho mục đích quảng cáo:

Dữ liệu bên dưới được thu thập tự động thông qua các nhà cung cấp quảng cáo (ngoại trừ người dùng ở EU) và nhà cung cấp phân tích

Địa chỉ IP và số nhận dạng máy tính/thiết bị di động của bạn (chẳng hạn như ID thiết bị, ID quảng cáo, địa chỉ MAC và IMEI)

Dữ liệu về thiết bị của bạn, chẳng hạn như tên thiết bị và hệ điều hành, loại trình duyệt và ngôn ngữ

Dữ liệu được thu thập bằng cookie quảng cáo

Dữ liệu vị trí thô (quốc gia hoặc thành phố cụ thể)

Dữ liệu nhân khẩu học (chẳng hạn như để xác định vị trí thô của địa chỉ IP của bạn)

Dữ liệu cho mục đích quảng cáo và phân tích để chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện ứng dụng của mình

Dữ liệu được thu thập sẽ được sử dụng để hiển thị quảng cáo được cá nhân hóa tùy thuộc vào vị trí và khu vực pháp lý của bạn. Dữ liệu được sử dụng để theo dõi nội dung bạn truy cập liên quan đến ứng dụng và để phân phối, nhắm mục tiêu và cải thiện quảng cáo.

Trên hầu hết các thiết bị, bạn có thể giới hạn việc nhắm mục tiêu quảng cáo từ cài đặt của thiết bị. Vui lòng xem lại hướng dẫn sử dụng thiết bị của bạn về cách tắt tính năng theo dõi quảng cáo. Trong mọi trường hợp, bạn có thể liên hệ với các nhà cung cấp quảng cáo bên dưới và cũng yêu cầu họ xóa dữ liệu của bạn nếu có bằng cách chọn không tham gia.

Chúng tôi sử dụng các nhà cung cấp quảng cáo sau trong ứng dụng của mình. Tất cả chúng không được sử dụng trên tất cả các ứng dụng.

Google AdMob: Dữ liệu cá nhân được thu thập: Mã nhận dạng thiết bị duy nhất cho quảng cáo. Ví dụ: ID nhà quảng cáo Google hoặc ID Apple cho quảng cáo.

Chính sách bảo mật: https://www.google.com/policies/technologists/ads/

Chọn không tham gia: https://www.google.com/settings/ads


Phân tích:

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ phân tích như Google hoặc Facebook sử dụng cookie được gửi từ ứng dụng của chúng tôi đang chạy trên thiết bị của bạn để cung cấp dữ liệu và thông tin toàn cầu ẩn danh phi cá nhân liên quan đến việc sử dụng ứng dụng. Loại thông tin được thu thập bao gồm loại thiết bị hoặc phiên bản hệ điều hành bạn đang sử dụng, báo cáo sự cố ứng dụng và kiểu sử dụng ứng dụng chung. Appsee cũng ghi lại một tỷ lệ phần trăm nhất định phiên ứng dụng dưới dạng video mà không hiển thị bất kỳ thông tin nhập nào của người dùng hoặc lưu bất kỳ thông tin cá nhân nào. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để cải thiện ứng dụng và các dịch vụ liên quan theo thời gian để có thể phục vụ người dùng tốt hơn.

Google Firebase

Chúng tôi sử dụng công cụ Firebase trong một số ứng dụng của mình. Đây là cơ sở dữ liệu thời gian thực mà chúng tôi sử dụng để trao đổi và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực trong ứng dụng của mình nhằm cải thiện và phát triển ứng dụng của mình. Dữ liệu người dùng được truyền ẩn danh đến Firebase. Firebase là công ty con của Google và có trụ sở tại San Francisco (CA), Hoa Kỳ.

Tìm chính sách bảo mật của Firebase tại đây: https://www.firebase.com/terms/privacy-policy.html

Trong tất cả các trường hợp và mục đích nêu trên, chúng tôi có thể phân tích, lập hồ sơ và phân đoạn tất cả dữ liệu được thu thập ở dạng ẩn danh.

Quyền truy cập Internet:

Ứng dụng của chúng tôi thường yêu cầu quyền truy cập Internet

Chúng tôi cam kết không sử dụng ứng dụng của mình vào mục đích xấu. Chúng tôi tuân thủ các yêu cầu về Chính sách quyền riêng tư, Truyền tải an toàn và Tiết lộ rõ ràng. Chẳng hạn như thu thập thông tin người dùng, tiết lộ thông tin người dùng.


Liên Hệ

Learn Free App Team

Email: admin@78tarotcard.com

Website: http://www.78tarotcard.com/

Facebook: Code Game Mobile - App Mobile