Gieo duyên: Dược Sư Phật. Thần chú Dược Sư. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Ảnh chụp màn hình

 Gieo duyên: Dược Sư Phật. Thần chú Dược Sư. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

App niệm chú miễn phí Android

Hình ảnh của biểu tượng

Bổn nguyện của Dược Sư Như Lai là trị tất cả trọng bệnh phiền não vè thân và tâm của chúng sinh, cứu độ chúng sinh ra khỏi sinh tử khổ đau. Vì Dược Sư Như Lai có bổn nguyện thanh tịnh như vậy nên ánh sáng trong suốt hoàn toàn thanh tịnh như lưu ly vô ngại hiển hiện trên thân của Ngài.

Dược Sư Phật. Thần chú Dược Sư. Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

Theo Phật Giáo tất cả chư Phật, Bồ Tát ứng thân thị hiện ra đời vì lòng thương cứu độ chúng sinh chìm đắm trong biển khổ sinh tử. Vì chúng sinh vô lượng vô biên nên chư Phật cũng thị hiện vô số, tùy theo nghiệp lực, căn tánh của chúng sinh mà các Ngài kiến tạo quốc độ và lập đại nguyện để giáo hóa, đưa chúng sinh thoát khỏi phiền não khổ đau, có đời sống an lạc tự tại. Đức Phật Dược Sư là 1 trong vô số chư Phật có quốc độ và hạnh nguyện riêng của mình.


Dược Sư Như Lai tiếng Phạm gọi là: Bhaisajya-guru Vaidurya-prabharajyah, gọi đủ là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, người ta thường gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, gọi tắt là Dược Sư Phật. Theo Dược Sư Như Lai Bổn Nguyện Kinh chép: “về phương Đông cách thế giới Ta Bà khoảng 10 hằng hà sa Phật độ có cõi Phật tên là Tịnh Lưu Ly, tên của Đức Phật đó là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”.

https://play.google.com/store/apps/details?id=vk.adr.namo.duocsu.luuly.quangvuong.phat

Tụng chú Dược Sư để cầu nguyện cho tai qua nạn khỏi, bệnh tật tiêu trừ. 


Thần chú Dược sư tiếng Phạn


नमो भगवते भैषज्यगुरु वैडूर्यप्रभराजाय

तथागताय अर्हते सम्यक्संबुद्धाय तद्यथा

ॐ भैषज्ये भैषज्ये भैषज्य-समुद्गते स्वाहा

तद्यथा ॐ भैषज्ये भैषज्ये भैषज्य-समुद्गते स्वाहा


Phiên âm tiếng Việt


Nam mô bạc già phạt đế, bệ sát xã, lu rô tịch lưu ly, bát lặc bà, hắc ra xà dã, đát tha yết đa gia, a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da. Đát điệt tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tóa ha.